RADA SZKOŁY
Radę Szkoły stanowi reprezentacja rodziców uczniów szkoły, wybranych spośród przedstawicieli rad klasowych oraz nauczycieli. Rada uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także ustala statut szkoły. Uchwały podejmuje zwykłą większością głosów. Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego, środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły. Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Opiniuje plan pracy szkoły oraz inne sprawy istotne dla szkoły.
 
RADA RODZICÓW
Stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. Radę Rodziców stanowią tzw. „trójki klasowe”, które wybierane są przez ogół rodziców uczniów wszystkich klas.
Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym między innymi zawarte są zasady wydatkowania funduszy.