Szkoła Podstawowa nr 80 realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia. (Statut Szkoły, rozdział III)