Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Gdańsk.
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Gdańsk.​
Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością własnością komunalną miasta Gdańsk.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej.​
​​​Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r.

Wyszczególnienie

Wartość netto (zł)

Grunty zabudowane i zurbanizowane

9 338 683

Budynek szkoły

1 007 844

Obiekty sportowe i rekreacyjne (plac zabaw, plac sportowy, wielofunkcyjne boisko sportowe)

   458 735

Środki trwałe

     56 633

Łączna wartość:

10 861 895