REJESTRY, EWIDENCJE

  1. księgi arkuszy ocen

  1. księgi ewidencji dzieci

  1. księgi uczniów

  1. księgi inwentarzowe środków trwałych

  1. księga kontroli zewnętrznej

  1. księga zastępstw

  1. protokoły rad pedagogicznych

  1. rejestr wydanych decyzji w sprawie odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego

  1. rejestr wydanych świadectw

  1. rejestr aktów nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego

  1. rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych

  1. rejestr wydanych kart rowerowych

  1. rejestr wydawanych zaświadczeń dla uczniów i pracowników

  1. rejestr uchwał rady pedagogicznej

  1. rejestr zarządzeń dyrektora

  1. rejestr wypadków uczniów i pracowników

  1. rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej

  1. rejestr faktur

  1. rejestr umów najmu

  1. rejestr przeglądów okresowych

  1. rejestr zwolnień lekarskich

  1. rejestr badań okresowych pracowników

  1. ewidencja czasu pracy

  1. ewidencja akt osobowych

  1. ewidencja uczniów z obwodów

  1. ewidencja ruchu uczniów

  1. ewidencja egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych

  1. ewidencja zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego

  1. ewidencja wniosków rodziców o dofinansowanie zakupu podręczników

  1. ewidencja odznaczeń i nagród państwowych, resortowych i Dyrektora SP80

  1. ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków

  1. ewidencja odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

 

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych

 

 ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.